വിശ്വകർമ്മജരുടെ ഉത്പന്നങ്ങള്‍

വിശ്വകർമ്മജരുടെ തനതു ഉത്പന്നങ്ങള്‍ ഇടനിലക്കാർ ഇല്ലാതെ വാങ്ങുവാനും വില്‍ക്കുവാനും, വിശ്വകർമ്മ സമുദായത്തിലെ ആദ്യത്തേ e-commerce പ്ലാറ്റുഫോം.
വിവാഹം, ഗൃഹപ്രവേശം, തുടങ്ങി മംഗളകർമ്മങ്ങൾ എന്തുമാകട്ടേ…
പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് സമ്മാനിക്കുവാൻ ലോകോത്തരവും, അമൂല്യവുമായ നമ്മുടെ ആറന്മുളക്കണ്ണാടി ഇപ്പോള്‍ ഓണ്‍ലൈനിൽ ലഭിക്കുന്നു 1000 രൂപാ മുതല്‍…..

👇 V-Shop Link
https://www.viswakarmma.com/v-shop/

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്കായി വിളിക്കുക

Customer care number , time (24×7)

INDIA (Kerala)
+91 9061 814668
+91 9745 835676
+91 9947 822002

U.A.E
+971 5259 53284
+971 5611 27618Saudi Arabia
+966 5087 38102

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *