മാന്നാറില്‍നിന്ന് ഒരു യുവശില്പി..

മാന്നാര്‍ : വിഷവര്‍ശ്ശേരി, കൈലാസ്നിവാസില്‍ ഷണ്‍മുഖനാചാരിയുടെ മകന്‍ AS വിനീഷ് .

കൊടിമരം,

വിളക്കുകള്‍,

താഴികക്കുടം,

കെടാവിളക്ക്

തുടങ്ങി ക്ഷേത്രാവശ്യത്തിനുള്ള എല്ലാ ശില്പപങ്ങളും ചെംബിലും ,പിത്തളയിലും,ഓടിലും മനോഹരമായ് പണിതീര്‍ത്ത് കൊടുക്കുന്നു

Mob : 70253 42612 / 91883 52612

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *