യു ഏ ഇ യിൽ തൊഴിലവസരം

BSc BEd teachers ഉണ്ടങ്കിൽ UAE-ൽ 2000 Vaccency salary 3.5 Lakh/ Month Free Visa ആരെങ്കിലും ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഉടൻ ബന്ധപ്പെടുക ‘ Phy, che, Bio, Maths എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും 2 വർഷം പ്രവർത്തിപരിചയം still working certificate വേണം Bio – data ഉടൻ അയക്കുക
binishj225@gmail.com
or call urgent 8606565328
Interview at Bombay & Delhi on March 26 27 & 28 29.

VK News advise : plz verify the genuinity by contacting mob. number or e-mail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *