കേരള വിശ്വകർമ്മ സഭ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തി…

ബി.ജെ.പി പ്രഖ്യാപിച്ച സംസ്ഥാന ഭാരവാഹി പട്ടികയിൽ വിശ്വകർമ്മ സമുദായത്തെ ഒഴിവാക്കിയതിൽ കേരള വിശ്വകർമ്മ സഭ സംസ്ഥാന വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് കെ.കെ.ഹരി ശക്തമായി പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തി.

ക്രൈസ്തവ -മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിലുള്ളവർക്കു പോലും അർഹമായ മുഖ്യപ്രാധാന്യം നൽകിയപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഹിന്ദു ജനവിഭാഗങ്ങളിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള വിഭാഗമായ വിശ്വകർമ്മ സമുദായത്തെ ഒഴിവാക്കിയതിലൂടെ.ബി ജെ പിയുടെ കപട ഹൈന്ദവ സ്നേഹം പുറത്തായതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ബി.ജെ.പിയ്ക്ക് പല തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ശക്തമായ പിന്തുണ നൽകിയ വിഭാഗമാണ് കേരളത്തിലെ വിശ്വകർമ്മജർ.വിശ്വകർമ്മ വിഭാഗത്തിലുള്ള നല്ലൊരു വിഭാഗം അംഗങ്ങളും ബി ജെ പിയിൽ ശക്തമായി നിൽക്കുമ്പോൾ സമുദായത്തോട് കാണിച്ച ഈ വിവേചനത്തിൽ സമുദായം ശക്തമായ തിരിച്ചടി നൽകുമെന്നും കെ.കെ.ഹരി അറിയിച്ചു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *